Company
SiRM
Type
Scriptant
Location
Utrecht
Sector
Strategy Consultancy
Required language
Dutch, English

Description

Wij zijn op zoek naar enthousiaste studenten die hun scriptie-onderzoek bij SiRM willen komen schrijven. SiRM houdt zich bezig met verschillende vraagstukken in de gezondheidszorg.

Tijdens een stage bij SiRM voer je een onderzoek uit. Als het onderzoek voorspoedig verloopt, vragen we je ook om (kleine) bijdragen te leveren aan lopende opdrachten. Op die manier maak je kennis met de werkzaamheden van de medewerkers van SiRM en leer je het bedrijf nog beter kennen.

Wij zoeken studenten die:

 • analytisch sterk zijn en het leuk vinden om kwantitatieve analyses te doen;
 • snel tot de kern van een complex gezondheidseconomisch probleem weten door te dringen;
 • ‘business sense’ hebben en een gevoel voor realiteit en haalbaarheid van aanbevelingen;
 • communicatief vaardig en pro-actief zijn;
 • geïnteresseerd zijn om bij SiRM te komen werken.

Procedure

SiRM heeft plaats voor twee stagiaires. Om in aanmerking te komen voor een stageplaats vragen we je CV en een motivatiebrief aan SiRM op te sturen. Daarnaast vragen we je om een plan van aanpak van maximaal één pagina (A4) te schrijven voor het onderzoek dat je tijdens je stage gaat doen. Verderop hebben we een lijst van onderzoeksonderwerpen opgesteld, hieruit kies je zelf een onderzoek dat je graag wil uitvoeren tijdens je stage. Op basis van je CV, je motivatiebrief en je plan van aanpak voor het gekozen onderzoek nodigen we je uit voor een gesprek op ons kantoor.

Het gesprek bij ons op kantoor bestaat uit drie delen: Allereerst gaan we in op je CV, we willen graag weten waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Vervolgens gaan we in op je motivatie en je toekomstperspectief. We sluiten de sollicitatie af met een specifieke casus waarin we onder andere ook de kwantitatieve vaardigheden toetsen. Je spreekt in de procedure met twee medewerkers van SiRM.

Als we beide positief zijn over de sollicitatiegesprekken dan nodigen we je uit om je plan van aanpak verder uit te werken. Op basis van de bespreking van het plan van aanpak besluiten we of je in aanmerking komt voor een stageplaats bij SiRM.

We hanteren een relatief zware toets voor een stageplaats. Dit doen we omdat we de stages zien als een opstap naar werken bij SiRM. Voordat je in aanmerking komt voor een stage willen we al een eerste inschatting maken of je ook geschikt bent om bij SiRM te werken.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak voor je onderzoek zijn minimaal de volgende onderdelen opgenomen:

 • Inleiding. In de inleiding beschrijf je waarom de vraagstelling relevant is en op welke wijze de vraagstelling bijdraagt aan de doorontwikkeling van het Nederlandse zorgstelsel.
 • Doelstelling. De doelstelling bevat een zo concreet mogelijk geformuleerd doel voor het onderzoek. De doelstelling is SMART geformuleerd.
 • Stappenplan. In het stappenplan beschrijf je de stappen die noodzakelijk zijn om de doelstelling te behalen. Meestal bestaat het stappenplan uit het verzamelen van gegevens, het analyseren van gegevens en het beschrijven van de resultaten. In het stappenplan van je plan van aanpak werk je deze stappen verder uit.
 • Beoogd resultaat. Door het beoogd resultaat te beschrijven geef je weer welke concrete resultaten je verwacht te behalen met het onderzoek.
 • Planning. De planning van het onderzoek vormt het sluitstuk van het plan van aanpak.

Onderzoeksonderwerpen

Mogelijke onderwerpen voor een stage zijn:

1.   Kwaliteitsindicatoren

SiRM heeft een reeks van kwaliteitsindicatoren van de ziekenhuizen ten behoeve van de publicatie in Elsevier. Deze reeks bestaat uit gegevens van alle ziekenhuizen voor een periode van vijf jaar. In een stageopdracht onderzoek je trends en correlaties in de gegevens. Het doel van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan één van onderstaande elementen:

 • De discussie over de verbetering van de kwaliteitsindicatoren in de ziekenhuizen
 • De mogelijkheden om in de zorginkoop gebruik te maken van kwaliteitsindicatoren
 • De relatie te leggen tussen kwaliteit en kosten van de geleverde zorg

2.   Regionale kostenvariatie

Onlangs heeft Vektis op haar website (www.vektis.nl) de kosten van geleverde zorg naar leeftijd, geslacht en postcode gepubliceerd. Dit heeft er onder andere toe geleid dat RTL Nieuws constateerde dat de kosten in Overvecht (Utrecht) het hoogst in Nederland zijn. Dit wordt echter waarschijnlijk vooral veroorzaakt door de samenstelling van de populatie. In Overvecht wonen relatief ongezonde mensen, die daardoor meer zorg consumeren dan gemiddeld. Het is de vraag of de mensen in Overvecht ook meer zorg consumeren dan gemiddeld, gegeven de samenstelling van de populatie. Voor deze opdracht stel je een database samen met regionale gegevens (o.a. op basis van gegevens uit Statline van het CBS (statline.cbs.nl) en probeer je verklaringen te vinden voor regionale variatie in kosten uit de Vektis database.

3.   WMO en Zorgverzekeringswet

Door de overheveling van zorg vanuit de AWBZ naar de WMO en vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (ZVW) zijn nieuwe schotten ontstaan in de zorgverlening. Het gevaar bestaat dat er sprake gaat zijn van afwenteling door gemeenten naar zorgverzekeraars en vice versa. In een onderzoek maak je expliciet welke keuzes zorgverzekeraars en gemeenten kunnen maken om de samenwerking zodanig vorm te geven dat een goede basis voor voorzieningen zowel binnen de WMO als binnen de ZVW en WLZ blijft bestaan.

Natuurlijk kun je ook zelf een onderzoeksonderwerp aandragen voor onderzoek tijdens je stageperiode. Hiervoor neem je tijdig telefonisch contact met ons op, dan bespreken we of dit onderzoeksonderwerp ook vanuit onze kant voldoende potentie heeft. Je kunt aan de slag met het schrijven van een plan van aanpak voor dit onderzoeksonderwerp op het moment dat wij daarvoor een formeel akkoord hebben gegeven.

Solliciteren

Back to top
Cancel